สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซช์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

เปิดสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการบริหารงานผลิตอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ทฤษฎีและหลักการไปสู่การปฏิบัติงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและอนุรักษ์พลังงาน